รายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17