รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

นายณรงค์ศักดิ์  สาลี                   
ว่าที่ร้อยตรีภณภพ  บุญญานิตย์

นายวีรวัฒน์  มงคลากร                 
นายบุญลือ  คำถวาย

นางสาวศรัญภัสสร  อังกูรสิริปรีชา cover  IS abstract  acknowledgement  saraban content    
นางรัษฎากร  แซ่เตียว cover    content
นายอมร  สุดแสวง