สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ มีคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดและสหวิทยาเขต จังหวัดจันทบุรี

สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้  ไฟล์คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประสิทธิภาพฯ จังหวัดจันทบุรี