สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๗ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สพม.๑๗ ที่ ๗๙/๒๕๖๑

ดาวน์โหลดคำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตฯ