ประกาศ เรื่อง โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2