ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ป.6 ปีการศึกษา 2560

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ม.3 ปีการศึกษา 2560

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ม.6 ปีการศึกษา 2560