การใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ที่ 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2560


......เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ฯ เลื่อนชั้น ตามลำดับปีการศึกษาจนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา 2563
รายละเอียดตามคำสั่ง และตัวชี้วัดฯ ที่เกี่ยวข้อง

 

Download ไฟล์เอกสารฉบับปรุงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ที่ 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2560

2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

3. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

4. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

5. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

6. คำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

7. ประกาศเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Power point เอกสารชี้แจงสร้างความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ

1. ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์

2. ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

4. ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคบังคับ

5. ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

การเทียบเคียงตัวชี้วัด

1. การเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

2. การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

เอกสารการขับเคลื่อนการศึกษามัธยมไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21