เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญาศีลธรรมในพระพุธศาสนาชิงรางวัลเกียรติยศ"   
   ตามที่ชมรมพระพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์  เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วกิจจกรรมดังกล่าว ภายในวันที่ 20  พ.ย. 2560 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม ให้เยาวชน

รายละเอียดตามเอสารแนบ

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม