ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑๗

เรื่อง เจตจำนงเขตสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต

 เรื่อง เจตจำนงเขตสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

๑. ภาษาไทย

๒ ภาษาอังกฤษ

๓. ภาษากัมพูชา

เรื่อง มาตรการ กลไก แสดงเขตสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน