ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 665
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 899
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 785
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 739
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 679
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 647
ซักซ้อมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮิต: 980
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ฮิต: 930
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 ฮิต: 842
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558 ฮิต: 764