สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560