กระทรวงการคลัง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 457 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

 ดาวน์โหลดหนังสือเวียน (1)

 ดาวน์โหลดหนังสือเวียน (2)

 ดาวน์โหลดหนังสือเวียน (3)