กรมบัญชีกลาง แก้ไขอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวดที่ 13 ค่าบริการทันตกรรม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0431.2/ว 246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ดาวน์โหลดหนังสือเวียน