กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.7/ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

 

ดาวน์โหลดหนังสือเวียน

book