ประกาศราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตามภาระงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดราคากลาง

draw