แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)