แจ้งให้โรงเรียนที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ใช้ตาราง factor f ตามหนังสือฉบับนี้ คำนวณราคากลาง ดาวน์โหลด