หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค405.4/ว 395 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผู้พันในระบบ e-GP

ดาวน์โหลด