หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.3/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electromic market : e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) และที่แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด