หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 369 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง ขอแก้ไขประกาศ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรรับการเบิกจ่ายเงินรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์

ดาวน์โหลด