ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดาวน์โหลด