ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมเทคนิคและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างแนวใหม่

เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559  

ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ทางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำเอกสารประกอบการอบรมมาไว้หน้าเว็บไซด์

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร