สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ขอเผยแพร่คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น เพื่อเป็นประโยชน์กับสถานศึกษา ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุและที่ดินในความครอบครองของสถานศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษา 

ดาวน์โหลดคู่มือ

ดาวน์โหลดกฎกระทรวง