ดาวน์โหลด คู่มือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ในกรณีไม่มีคุณลักษณะเฉพาะของ สพฐ., สำนักงบประมาณ, หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

และต้องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอง