เฉพาะสมาชิก กบข.สามารถลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข.ประจำปี ทางอีเมล์ (e-statement) ดังนี้

1. ลงทะเบียนทางแบบฟอร์ม >> ส่ง การเงิน สพม.17 >> สพม.17 รวบรวมส่ง กบข. >> กบข.ลงทะเบียนให้สมาชิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

2. สมาชิกลงทะเบียนผ่านระบบ online โดยการสแกน QR.Code  หรือ

ทาง GPF Web Link 

https://www.gpf.or.th/eStatement/Index.aspx

  

                QR code1

 

รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน

 QR code