สำนักงานธนารักษ์จังหวัดจันทบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และกำกับส่วนราชการให้ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518  มาตรา 4   และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4, 5 และ 6  รวมถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสุ พ.ศ.2546 ข้อ 6 (15), (16) 

ดาวน์โหลดรายละเอียด