สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดให้มีการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบที่ 1  สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2561 และรอบสองภายในวันที่  15 - 22  มิถุนายน  2561  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการดังกล่าว ดังนี้

   * แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สพม.17)

   * แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (สพฐ.)

   1. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

   2. เอกสารแนบท้ายสัญญายืมเงิน

   3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)

   4. แบบหนังสือนำส่งเพื่อขอยืม/ขอเบิก/ส่งใช้เงินยืม

   5. แบบหนังสือขอนุมัติเดินทางไปราชการ

   6. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 

 

   ---กลุ่มพัฒนาบุคลากร สพม.17 จะดำเนินการของบ (งบแลกเป้า) ไปยัง สพฐ. ประมาณวันที่ 8 มิถุนายน 2561 (ตามปฏิทินของ สพค.) และคาดว่า สพฐ.จะอนุมัติเงินงวดมาให้ภายในเดือนสิงหาคม 2561  

เมื่อได้รับอนุมัติเงินงวด สพม.17 จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบ เพื่อขอยืมเงิน (หากยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา)  และขอเบิกเงิน (หากท่านเข้ารับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว) ทันที --

 

    update 04/06/2561 เวลา 20.20 น.