สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ  สามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  เพื่อสนองนโยนบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ "ทำให้คนไทยมีบ้าน"  

ดาวน์โหลดรายละเอียด ประกาศธนาคาร