สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัสดุ สามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

http://finance.obec.go.th/Hacked/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/ewt_news.php?nid=13438&filename=index