ด้วยโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่-49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคา 501,100 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท)
    โดยมีรายละเอียดดังนี้
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่-49
    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่-49
    ร่างขอบข่ายงาน
   เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง