สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

1. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา/ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)

2. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาตร์ : อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา)

3. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์

4. ครุภัณฑ์ห้องสมุด

5. ครุภัณฑ์ดนตรี

6. ครุภัณฑ์การงานอาชีพ

7. ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ / ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน / อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก / ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ