โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 501,100 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. ประกาศประกวดราคาโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง
3.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง