สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ  ดังนี้

 

1. รายละเอียดครุภัณฑ์

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

4.  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

 

 dek dek