ประกาศโรงเรียนเกาะช้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง

 ด้วยโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน ๖ ที่ ๔๙
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๑,๑๐๐.๐๐(ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

ประกาศโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)