สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขใจ วัยเกษียณ เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างขวัญ กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จึงขอจัดซื้อ

เกียรติบัตรทองคำพร้อมกรอบและกล่องผ้าไหม จำนวน 67 ชุด  มาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

รัฐ  โดยให้หน่วยงานรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง  การคำนวณราคากลาง  ไว้ในระบบข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์  โดยการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง 

แหล่งที่มาของราคากลาง ในการจัดซื้อเกียรติบัตรทองคำพร้อมกรอบและกล่องผ้าไหม

1. ราคาที่หน่วยงานเคยซื้อ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2. ราคาตลาดโดยสืบจากท้องตลาด

3. ราคาจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลดตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง