สรุป โครงการที่มีวงเงินการจัดหาสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 2560