คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา