รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560