งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Click

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  Click

1.1.1 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินสด ( 1101010101 ) Click

1.1.2 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินทดรองราชการ ( 1101010104 ) Click

1.1.3 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ( 1101020603 ) Click

1.1.4 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ( 1101020604 ),( 1101030199) Click

1.1.5 รายละะอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ( 1102010101 ) และนอกงบประมาณ ( 1102010108 ) Click

1.1.6 รายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก ( 2101010102 ) และบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย ( 2102040102 ) Click

1.1.7 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ( 1205010101-1209010101 ) ชุดที่ 1 Click

1.1.8 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ( 1205010101-1209010101 ) ชุดที่ 2 Click

1.1.9 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ( 1205010101-1209010101 ) ชุดที่ 3 Click