imageMain

     นายวรวิทย์  พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
เป็นประธาน
ในการเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0
     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวีดจันทบุรี
โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ PLC  :Professiona; Leaning
ให้แก่ทีมนำการขับเคลื่อน PLC 
สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ไปสู่การปฎิบัติในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
    ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วนย ผู้บริหารโรงเรียน ครู
และบุคคลากรทางการศึกษา ปรมาณ 100 กว่าท่าน
โดยเป็นโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จังหวัดจันทบุรีและตราด

IMG 8222 Small

 

IMG 8237 Small

IMG 8239 Small

 

IMG 8243 Small

บันทึก

บันทึก