IMG 7513 Small

        นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เป็นประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา ด้วย Office 365 Education สำหรับการเรียนรู้แบบ
Active Leaning ณ โรงแรม เคพีแกรน จันทบุรี  ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
เป็นครูจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัด จันทบุรี ตราด และระยอง 
      การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา
ได้รับข่าวสารทีถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยตรงจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

IMG 7521 Small

 

IMG 7500 Small

IMG 7503 Small