2661

  โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดตราด จัดงาน "เปิดบ้าน ส.ร.ภ. ศตวรรษที่ ๒๑  ประจำปีการศึกษา 2559 "
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และกิจกรรมห้องสมุด ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน

        โดยมี นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงาน ดังกล่าว ซึงประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ (walk rally)
บริษัทจำลองสู่ธุรกิจพอเพียงในสถานศึกษา สื่อการเรียนรู้ไร้พรมแดน ดนตรีไทยสะตอ...บริการสู่ชุมชน เป็นต้น

 

2657

2662