ชาบู ดาวกัน

นายพิทยุตม์  กงกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17 พร้อมด้วยข้าราชการ สพม.17
เข้าร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรง "จุดเทียนบูชาดาว"
และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
ในโอกาสเสด็จวางศิลาฤกษ์อุโบสถครบรอบ 49 ปี ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี

บันทึก