IMG 5453

   นายวรวิทย์  พรหมคช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ร่วมในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายโรงเรียน อาคารเรียน และรับมอบอาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม โดยภายในงานได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที 10 มกราคม 2560 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม. 17 และ หน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงชุมชนเข้าร่วมงาน

Icon Gallery

myFlickr