กิจกรรม Symposium โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับเขตตรวจราชการที่ 9

001111

           ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Symposium โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับเขตตรวจราชการที่ 9 ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมนิวทราเวลลอด์จ จ.จันทบุรี ในการจัดงานคร้ังนี้ มีผู้เข้าร่วมการเป็นครผู้สอนเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำในสถานศึกษา จำนวน 500 คน และ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 78 คน

 

 

flickr sesa17

myFlickr

 

 

 

flickr sesa17

myFlickr