main0307

     ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
 เป็นประธานในการเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๙ (กิจกรรมที่ ๑)
ระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี
       เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
"ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง" และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียน 
"ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน
ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข็งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า
ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี "
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรางกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
ในการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ในรอบรั่วสถานศึกษา สนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

 

 

flickr sesa17

myFlickr