เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 400

Yesterday 557

Week 1655

Month 3912

All 107836

Currently are 30 guests and no members online

       main0307

     ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
 เป็นประธานในการเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๙ (กิจกรรมที่ ๑)
ระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี
       เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
"ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง" และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียน 
"ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน
ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข็งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า
ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี "
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรางกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
ในการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ในรอบรั่วสถานศึกษา สนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

 

 

flickr sesa17

myFlickr