การประชุม ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

IMG 2839 Large

 

การประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ที่  4  พฤษภาคม  2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด 

ระเบียบวาระการประชุม(.doc)
power point ผอ.เขต(.ppt)
power point การประชุม(.ppt)

 

 

flickr sesa17

myFlickr