โครงการ "การพัฒนาคนเพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ"

IMG 2675 Medium
     ดร.สุรชาติ มานิตย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ "การพัฒนาคนเพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ" ซึ่งจัดโดย คณะทำงาน สหวิทยาเขตทับทิม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีนายวิลิส สกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประธานสหวิทยาเขตทับทิม เป็นผู้กล่าวรายงาน
  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปรับให้เข้ากับบรอยทโลกที่มีการเปลียนแปลงผ่านระบบการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริม พัฒนา เพื่อให้ครูมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาปรับปรุง ยกระดับผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียนได้
3.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้สนใจวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และโอกาลพัฒนาสู่มืออาชีพอย่างแท้จริง

 

flickr sesa17

myFlickr