โครงการ “การควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ”

head29032561 

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ ‘‘โครงการการ ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ” ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานเขตพื้นที่การคักษามัธยมคึกษา เขต 17 จำนวน 50,000 บาท และได้รับการสนับสบุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.
นายฉัตรชัย อาภานุรังสี นายข่างโยธาอาวุโส และวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 17 ซึ่งในการ ประชุมปฏิบัติการคเงนี้มิผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 รวม 2 วัน

 


flickr sesa17

myFlickr