การประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับหลักสูตรสถานศึกษา

head02042561 2

 

             ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

            ในการจัดประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และหัวหนำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จำนวน ๑๓๒ คน ใช้เวลาในการประชุม ๒ วัน

 


flickr sesa17

myFlickr