เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 45

Yesterday 253

Week 531

Month 4780

All 152329

Currently are 89 guests and no members online

head02042561 2

 

             ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

            ในการจัดประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และหัวหนำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จำนวน ๑๓๒ คน ใช้เวลาในการประชุม ๒ วัน

 


flickr sesa17

myFlickr